logo


Regulamin imprez dla klientów indywidualnych

Warunki rezerwacji oraz regulamin wyjazdu:

Warunki rezerwacji oraz regulamin wyjazdu:
1. Wyłącznym Organizatorem wyjazdów oferowanych na stronie www.adventureside.pl jest AdventureSide Biuro  Turystyki Aktywnej Marcin Jarząbek z siedzibą w Słone 23/1, 67-231 Żukowice zwany dalej w regulaminie  Biurem.
2. Każda osoba zgłoszona do udziału w imprezie zwana jest dalej w poniższym regulaminie Uczestnikiem.
3. Warunkiem rezerwacji jest wysłanie drogą mailową karty zgłoszenia lub dokonanie rezerwcaji rzez system online,
4. Po potwierdzeniu rezerwacji przez Biuro należy dokonać opłaty za daną imprezę, za każdą zgłoszoną osobę na konto firmy w terminie 2 dni roboczych od dnia rezerwacji .
5. Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać potwierdzenia rezerwacji.
6. Po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnik otrzymuje drogą mailową Voucher/nr rezerwacji, uprawniający do udziału w imprezie..
7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu klient jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji poniesionych przez Biuro. Biuro Podróży nie będzie dokonywać potrąceń w przypadku, gdy w miejsce osoby rezygnującej Klient przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie.
8. Biuro Podróży może odwołać imprezę do 14 dni przed wyjazdem z powodu braku wymaganej liczby uczestników (min. 35 osób), lub później z przyczyn niezależnych od Biura.
9. W przypadku odwołania imprezy przez Biuro, Uczestnikowi zostanie zwrócone 100 % poniesionych wpłat.
10. Programy wyjazdów są ramowe, dostępne na stronie internetowej, a kolejność zwiedzania ustala pilot.
11. Uczestnik winien dostosować się do poleceń pilota, w szczególności do podanego czasu i miejsca zbiórki.
12. Uczestnik, który nie stawi się na miejsce zbiórki o wyznaczonym czasie naraża się na samodzielny powrót.
13. W razie przypadkowego odłączenia się od grupy podczas trwania imprezy należy skontaktować się z organizatorem pod nr tel +48 504 538 790
14. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. Wysokość dodatkowych opłat zostanie podana w momencie
potwierdzenia imprezy.
15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich usunięcia.
16. Uczestnik imprezy zagranicznej winien mieć własny paszport albo dowód osobisty.
17. W imprezach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie jedynie w przypadku wyjazdu pod opieką osoby pełnoletniej wskazanej przez rodzica lub opiekuna prawnego w zgłoszeniu.
18. Ilość miejsc na poszczególne wyjazdy jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą zaliczki.
19. Zgłoszenie chęci udziału jest jednoznaczne z akceptacją w/w regulaminu oraz programu umieszczonego na stronie www.adventureside.p