logo


REGULAMIN PROMOCJI „10 WYJAZD GRATIS“

12801601_1245188508829394_1206226595080945298_n

REGULAMIN PROMOCJI „10 WYJAZD GRATIS“

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki Promocji „10 wyjazd gratis“, zwany dalej „Promocją“.
2. Organizatorem Promocji jest Biuro Turystyki Aktywnej i Szkolnej Adventureside Marcin Jarząbek 67-231 Żukowice , Słone 23A, zwane dalej „Organizatorem“.
3. Promocja skierowany jest do klientów, zwanych dalej „Uczestnikami“, dokonujących zakupu imprez dostępnych w ofercie Organizatora.
4. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników jednoosobowym wyjazdem ufundowanym przez Organizatora.
5. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

II. UCZESTNIK PROMOCJI

1. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, w tym osoby niepełnoletnie, których opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Promocji.
2. Podstawą udziału w Promocji jest udział danego Uczestnika w minimum 9 (dziewięciu) imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora, przy czym każde minimum 9 (dziewięć) imprez, w których uczestniczył Uczestnik, uprawnia do wykorzystania tylko i wyłącznie jednego jednoosobowego i jednodniowego wyjazdu ufundowanego przez Organizatora.

III. ZASADY PROMOCJI

1. Z Promocji może skorzystać Uczestnik, który spełnia warunki opisane w punkcie II niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikowi, który zgłosi chęć udziału w Promocji, przedstawione zostaną maksymalnie 3 (trzy) propozycje imprez turystycznych z oferty Organizatora, z których będzie mógł wybrać tylko i wyłącznie jedną ofertę, z której skorzysta nieodpłatnie.
3. Wybór propozycji imprez turystycznych z oferty Organizatora, o których mowa w punkcie 2-gim uzależniony jest tylko i wyłącznie od decyzji Organizatora.
4. Wybrana impreza turystyczna nie podlega wymianie na gotówkę.
5. Wybrana impreza nie może być odstąpiona przez Uczestnika innej osobie.

IV. ORGANIZATOR PROMOCJI

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby imprez turystycznych, z których nieodpłatnie będzie mógł skorzystać Uczestnik, określonych w niniejszym Regulaminie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.adventureside.pl
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Promocji Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania rabatu na wybraną imprezę organizowaną przez Organizatora.
3. Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.
4. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Promocji.
5. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.adventureside.pl
6. Zmiana zasad Promocji nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

                                            AdventureSide